കമ്പ്യൂട്ടർ കോഴ്‌സുകൾക്ക് 25% വരെ ഫീസിളവ് ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally കോഴ്‌സുകൾ ◆ PSC അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ തുടങ്ങിയ എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടർ കോഴ്‌സുകൾക്കും 25% വരെ ഫീസിളവ്. 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547228822

ABOUT US

We, G-TEC Computer Education, situated at Nalanchira, Thiruvananthapuram, Kerala are a leading institute offering a wide range of computer courses for all. Our mission is quality training with an affordable fee structure. Our uniquely designed curriculum makes our students employable and future ready. We have a dedicated team of skilled teachers and counsellors who make sure that regular up-gradation of courses is provided to students along with career guidance. Our professional team works harmoniously in unison, pushing the frontiers in growth and quality in imparting education.

WHY US

PSC Approved Courses

100% Job Assistance

100% Practical Training

Small Batches for personalised attention

OUR SERVING COUNTRIES

OUR AFFILIATIONS

Our Office Address

Opp. Nalanchira Post Office,

Kurissadi, Junction,

Nalanchira, P.O,

Thiruvananthapuram, Kerala 695015

Call Us

+91 8547118811

Timings

Mon – Sat 7:30am to 5:30pm

Sun 8am to 12 pm

Close Menu